Wielki Brat w praktyce

1 stycznia 2010 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązanych do ich zatrzymywania i przechowywania

Rozporządzenie określa między innymi szczegółowy wykaz danych niezbędnych do:

a) ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego, inicjującego połączenie,

b) ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie,

c) określenia daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania,

d) określenia rodzaju połączenia,

e) określenia lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego;

Danymi niezbędnymi do ustalenia w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej:

1) zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego, inicjującego połączenie, są:

a) numer zakończenia stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, z którego inicjowane jest połączenie,

b) imię i nazwisko albo nazwa oraz adres abonenta, któremu przydzielono numer określony w lit. a;

2) zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie, są:

a) numer zakończenia publicznej sieci telefonicznej użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie,

b) imię i nazwisko albo nazwa oraz adres użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie;

3) daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania są:

a) data i godzina nieudanej próby połączenia lub zestawienia i zakończenia połączenia, zgodnie z czasem lokalnym,

b) czas trwania połączenia z dokładnością do 1 sekundy;

4) rodzaju połączenia jest określenie wykorzystanej usługi;

5) lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego są:

a) adres lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego inicjowano połączenie,

b) adres lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, do którego jest kierowane połączenie.

Danymi niezbędnymi do ustalenia w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej:

1) zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego, inicjującego połączenie, są:

a) numer MSISDN użytkownika końcowego, inicjującego połączenie,

b) imię i nazwisko albo nazwa oraz adres użytkownika końcowego, inicjującego połączenie, jeżeli udostępnił te dane,

c) numer IMSI użytkownika końcowego, inicjującego połączenie,

d) pierwsze 14 cyfr numeru IMEI albo numer ESN telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, inicjującego połączenie,

e) data i godzina pierwszego zalogowania telekomunikacyjnego urządzenia końcowego do ruchomej publicznej sieci telefonicznej, zgodnie z czasem lokalnym, oraz współrzędne geograficzne lokalizacji stacji BTS, poprzez którą dokonano tego zalogowania – w przypadku użytkownika usługi przedpłaconej;

2) zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie, są:

a) numer MSISDN użytkownika końcowego, do którego kierowane jest połączenie,

b) imię i nazwisko albo nazwa oraz adres użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie, jeżeli udostępnił te dane,

c) numer IMSI użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie,

d) pierwsze 14 cyfr numeru IMEI albo numer ESN telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, do którego kierowane jest połączenie,

e) data i godzina pierwszego zalogowania telekomunikacyjnego urządzenia końcowego do ruchomej publicznej sieci telefonicznej, zgodnie z czasem lokalnym, oraz współrzędne geograficzne lokalizacji stacji BTS, poprzez którą dokonano tego zalogowania – w przypadku użytkownika usługi przedpłaconej;

3) daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania są:

a) data i godzina nieudanej próby połączenia lub zestawienia i zakończenia połączenia zgodnie z czasem lokalnym,

b) czas trwania połączenia z dokładnością do 1 sekundy;

4) rodzaju połączenia jest określenie wykorzystanej usługi;

5) lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego inicjowano połączenie, są:

a) w przypadku telekomunikacyjnego urządzenia końcowego znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

-w czasie inicjo
wania połączenia identyfikator anteny stacji BTS,

-w czasie, przez który zatrzymywane są dane odnośnie połączenia:

— współrzędne geograficzne stacji BTS, w obszarze której znajdowało się telekomunikacyjne urządzenie końcowe,

— azymut, wiązkę i zasięg roboczy anteny stacji BTS,

b) w przypadku telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – identyfikator MCC i identyfikator sieci MNC, w której zainicjowano połączenie;

6) lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, do którego było kierowane połączenie, są:

a) w przypadku telekomunikacyjnego urządzenia końcowego znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– w czasie rozpoczęcia odbioru połączenia identyfikator anteny stacji BTS,

– w czasie, przez który zatrzymywane są dane odnośnie połączenia:

–współrzędne geograficzne stacji BTS, w obszarze której znajdowało się telekomunikacyjne urządzenie końcowe,

–azymut, wiązkę i zasięg roboczy anteny stacji BTS,

b) w przypadku telekomunikacyjnego urządzenia końcowego znajdującego się poza granicami kraju – identyfikator MCC i identyfikator sieci MNC, do której zostało skierowane połączenie.

Danymi niezbędnymi w przypadku usługi poczty elektronicznej i usługi telefonii internetowej do ustalenia:

1) zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie, są:

a) numer przydzielony użytkownikowi końcowemu, do którego jest kierowane połączenie w telefonii internetowej,

b) imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zarejestrowanego użytkownika końcowego usługi poczty elektronicznej lub usługi telefonii internetowej, do którego jest kierowane połączenie, oraz identyfikator tego użytkownika;

2) rodzaju połączenia jest określenie wykorzystanej usługi, w tym numer wykorzystanego portu sieciowego.

Jak napisano w uzasadnieniu „wydanie rozporządzenia wynika z konieczności dokonania pełnej transpozycji przepisów dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności”. I żeby nie zapomnieć o najważniejszym: zgodnie z art. 180a ust. 1 pkt 2 ustawy prawo telekomunikacyjne, operator publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych są obowiązani na własny koszt udostępniać zgromadzone dane „uprawnionym podmiotom”, a także sądowi i prokuratorowi, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych.

Przerażająca jest świadomość ingerowania w nasze życie. Jak sobie pomyślimy, w jaki sposób będziemy kontrolowani – to czasy zamierzchłej (zdawałoby się) komuny zdają się być  czasem pełnej swobody z zatrudnianymi współpracownikami SB. Co oni wtedy mogli wiedzieć? Nic! I ile wkładano pracy w to, aby dowiedzieć się o planach X czy Y. Teraz, w obliczu prawa, wszystko będzie prześwietlone do końca. Łapię się na tym, że boję się wyrażać pewne moje poglądy i myśli przez telefon. I Boże mój, teraz się boję, a za komuny się nie bałam. I to nawet nie chodzi o sprawy trefne, zakazane czy przestępcze. Głupio mi mówić o czymkolwiek wiedząc, że wszystko może być nagrane, podsłuchiwane i analizowane. Ba, nawet jak przeklnę, to też ktoś może to udostępnić (mediom na przykład!) I w ogóle czy tak miało być?

Autor

jantos

Przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; cały czas pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim (lubię moją pracę ze studentami, oni chyba też ze mną ;) ); jestem członkinią Komisji Historii Medycyny PAN; od 2002 roku jestem radną miasta Krakowa (byłam wiceprzewodniczącą Rady Miasta, przewodniczącą Komisji Kultury). Więcej biograficznych informacji na www.jantos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *