Otwarty Kraków

We wrześniu zeszłego roku radni Rady Miasta Krakowa przyjęli Program „Otwarty Kraków”, który powstał na bazie strategii wypracowanej w ramach współpracy Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych ze Stowarzyszeniem Interkulturalni pl. Program „Otwarty Kraków” określa działania, które miasto powinno podjąć, aby budować społeczeństwo otwarte, czyli takie, które włącza mniejszości narodowe i etniczne oraz cudzoziemców w nurt wspólnego życia oraz wykorzystuje pozytywny potencjał wynikający z wielokulturowości i różnorodności. W dokumencie jest wyznaczonych siedem zadań priorytetowych. Wśród nich ważne  jest między innymi zabezpieczenie  równego dostępu do miejskich usług i świadczeń mieszkańcom i cudzoziemcom. Przewidziano szereg działań szczegółowych, m.in. uruchomienie punktu informacyjnego w UMK obsługiwanego w językach obcych, w którym będzie można uzyskać porady w zakresie przepisów prawa, działalności gospodarczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, edukacji dzieci i dorosłych, pomocy społecznej i mieszkaniowej. Taki punkt, zgodnie z harmonogramem programu, miałby powstać do końca 2018 r. Poza tym w dokumencie jest mowa o działaniach o charakterze społecznym. Zakładana jest organizacja kampanii pokazującej wartość, jaką niesie w sobie wielokulturowośc.  Zwrócona jest w nim uwaga na zagrożenie, jakim może być rasizm, ksenofobia, dyskryminacja. W dokumencie widzimy także deklarację, jaka przyjęli radni miasta, przystąpienia Krakowa do sieci Miast Międzykulturowych przy Radzie Europy i Komisji Europejskiej.

W dniach 23-26 odbyła się w konferencja pod tytułem „Otwarty Kraków jest OK”.  Wziął w niej udział prawie cały korpus dyplomatyczny, który funkcjonuje  w Krakowie . Zainteresowanie konferencja było bardzo duże.

Ci z Państwa, którzy byli chętni do  uczestniczenia w konferencji, a nie dowiedzieli się w odpowiednim czasie, albo nie mieli możliwości przybyć – mogą pojawić się na kolejnych spotkaniach, ponieważ planujemy zrobić cykl wydarzeń poświęconych sprawom cudzoziemców, którzy osiedlili się w naszym mieście, podjęli tutaj naukę, zaczęli studiować, a potem zostali, aby móc pracować.

Kraków jako miasto o tysiącletniej historii, leżące na styku wielu kultur i wpływów oraz przez pięć wieków stolica Polski ukształtowało się jako ośrodek o bogatej tradycji wielokulturowej. To tu, od XII wieku mogli swobodnie osiedlać się Żydzi, tworząc jedną z największych gmin w tym regionie, ale także Ormianie, Rusini oraz inni cudzoziemcy, w tym muzułmanie, którzy trwale odcisnęli swoje piętno w historii i dziedzictwie kulturowym Krakowa. To miasto starożytnych i nowożytnych szlaków handlowych, łączących Orient z Europą Zachodnią, Wiedeń z Prusami Wschodnimi i Gdańskiem. Kraków to także miasto uniwersyteckie, które w swej 600. letniej historii życia akademickiego przyciągało studentów i wybitne jednostki z całego świata. Po odzyskaniu suwerenności w 1989 roku Kraków stał się wzrastającym ośrodkiem turystyki krajowej i międzynarodowej. Miejscem, w którym cudzoziemcy są mile widziani, a lokalna przedsiębiorczość opiera się, między innymi, na usługach outsourcingowych, nowoczesnych technologiach i współpracy nauki i biznesu. Dzięki temu kierunkowi rozwoju zaczęła lawinowo wzrastać liczba cudzoziemców osiedlających się w Krakowie na stałe.

Świat jest, czy nam się to podoba, czy też nie  coraz  bardziej różnorodny etnicznie, kulturowo. Uczelnie krakowskie otwierają się na studentów z wielu stron świata. Ludzie tutaj przyjeżdżają, niekiedy wracają do swoich stron, a niekiedy też zostają w naszym mieście, zakładają  rodziny i podejmują pracę. Polityka inkluzywna oraz budowanie świadomości międzykulturowej mieszkańców stają się ważnym elementem rozwoju Krakowa. Miasto się zmienia, rozwija; a tym samym, z biegiem lat, inna jest też sytuacja społeczno-demograficzna mniejszości narodowych i etnicznych, które w nim żyją.

W konferencji „Otwarty Kraków” wzięli  udział przedstawiciele instytucji, które codzienne pracują z obcokrajowcami mieszkającymi w naszym mieście oraz sami cudzoziemcy. Drugi dzień konferencji pod hasłem Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole dedykowany był środowisku związanemu z edukacją – nauczycielom, dyrektorom szkół, przedstawicielom władz samorządowych, rodzicom dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Uczestnicy  zastanawiali  się nad sytuacją takich uczniów w polskiej szkole, dzielili doświadczeniami z pracy, identyfikowali trudności i określali potrzeby szkoły w tym zakresie, a także pokazywali kierunki rozwiązania istniejących problemów.

Przygotowujemy się do kontynuacji wydarzenia we wrześniu bieżącego roku. Poświęcimy go przede wszystkim sprawom edukacyjnym. Nie tylko tym związanym z uczącymi się tutaj dziećmi cudzoziemców, ale i również problemom polskich dzieci powracającym e pobytów zagranicznych.

Konferencje nie będą pojedynczymi wydarzeniami, które chcielibyśmy przedstawić mieszkańcom miasta. Pomiędzy nimi chcemy pokazać bardzo wiele spraw przybliżających temat i ideę „otwartego Krakowa”.