Otwarty Kraków

We wrześniu zeszłego roku radni Rady Miasta Krakowa przyjęli Program „Otwarty Kraków”, który powstał na bazie strategii wypracowanej w ramach współpracy Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych ze Stowarzyszeniem Interkulturalni pl. Program „Otwarty Kraków” określa działania, które miasto powinno podjąć, aby budować społeczeństwo otwarte, czyli takie, które włącza mniejszości narodowe i etniczne oraz cudzoziemców w nurt wspólnego życia oraz wykorzystuje pozytywny potencjał wynikający z wielokulturowości i różnorodności. W dokumencie jest wyznaczonych siedem zadań priorytetowych. Wśród nich ważne  jest między innymi zabezpieczenie  równego dostępu do miejskich usług i świadczeń mieszkańcom i cudzoziemcom. Przewidziano szereg działań szczegółowych, m.in. uruchomienie punktu informacyjnego w UMK obsługiwanego w językach obcych, w którym będzie można uzyskać porady w zakresie przepisów prawa, działalności gospodarczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, edukacji dzieci i dorosłych, pomocy społecznej i mieszkaniowej. Taki punkt, zgodnie z harmonogramem programu, miałby powstać do końca 2018 r. Poza tym w dokumencie jest mowa o działaniach o charakterze społecznym. Zakładana jest organizacja kampanii pokazującej wartość, jaką niesie w sobie wielokulturowośc.  Zwrócona jest w nim uwaga na zagrożenie, jakim może być rasizm, ksenofobia, dyskryminacja. W dokumencie widzimy także deklarację, jaka przyjęli radni miasta, przystąpienia Krakowa do sieci Miast Międzykulturowych przy Radzie Europy i Komisji Europejskiej.

W dniach 23-26 odbyła się w konferencja pod tytułem „Otwarty Kraków jest OK”.  Wziął w niej udział prawie cały korpus dyplomatyczny, który funkcjonuje  w Krakowie . Zainteresowanie konferencja było bardzo duże.

Ci z Państwa, którzy byli chętni do  uczestniczenia w konferencji, a nie dowiedzieli się w odpowiednim czasie, albo nie mieli możliwości przybyć – mogą pojawić się na kolejnych spotkaniach, ponieważ planujemy zrobić cykl wydarzeń poświęconych sprawom cudzoziemców, którzy osiedlili się w naszym mieście, podjęli tutaj naukę, zaczęli studiować, a potem zostali, aby móc pracować.

Kraków jako miasto o tysiącletniej historii, leżące na styku wielu kultur i wpływów oraz przez pięć wieków stolica Polski ukształtowało się jako ośrodek o bogatej tradycji wielokulturowej. To tu, od XII wieku mogli swobodnie osiedlać się Żydzi, tworząc jedną z największych gmin w tym regionie, ale także Ormianie, Rusini oraz inni cudzoziemcy, w tym muzułmanie, którzy trwale odcisnęli swoje piętno w historii i dziedzictwie kulturowym Krakowa. To miasto starożytnych i nowożytnych szlaków handlowych, łączących Orient z Europą Zachodnią, Wiedeń z Prusami Wschodnimi i Gdańskiem. Kraków to także miasto uniwersyteckie, które w swej 600. letniej historii życia akademickiego przyciągało studentów i wybitne jednostki z całego świata. Po odzyskaniu suwerenności w 1989 roku Kraków stał się wzrastającym ośrodkiem turystyki krajowej i międzynarodowej. Miejscem, w którym cudzoziemcy są mile widziani, a lokalna przedsiębiorczość opiera się, między innymi, na usługach outsourcingowych, nowoczesnych technologiach i współpracy nauki i biznesu. Dzięki temu kierunkowi rozwoju zaczęła lawinowo wzrastać liczba cudzoziemców osiedlających się w Krakowie na stałe.

Świat jest, czy nam się to podoba, czy też nie  coraz  bardziej różnorodny etnicznie, kulturowo. Uczelnie krakowskie otwierają się na studentów z wielu stron świata. Ludzie tutaj przyjeżdżają, niekiedy wracają do swoich stron, a niekiedy też zostają w naszym mieście, zakładają  rodziny i podejmują pracę. Polityka inkluzywna oraz budowanie świadomości międzykulturowej mieszkańców stają się ważnym elementem rozwoju Krakowa. Miasto się zmienia, rozwija; a tym samym, z biegiem lat, inna jest też sytuacja społeczno-demograficzna mniejszości narodowych i etnicznych, które w nim żyją.

W konferencji „Otwarty Kraków” wzięli  udział przedstawiciele instytucji, które codzienne pracują z obcokrajowcami mieszkającymi w naszym mieście oraz sami cudzoziemcy. Drugi dzień konferencji pod hasłem Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole dedykowany był środowisku związanemu z edukacją – nauczycielom, dyrektorom szkół, przedstawicielom władz samorządowych, rodzicom dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Uczestnicy  zastanawiali  się nad sytuacją takich uczniów w polskiej szkole, dzielili doświadczeniami z pracy, identyfikowali trudności i określali potrzeby szkoły w tym zakresie, a także pokazywali kierunki rozwiązania istniejących problemów.

Przygotowujemy się do kontynuacji wydarzenia we wrześniu bieżącego roku. Poświęcimy go przede wszystkim sprawom edukacyjnym. Nie tylko tym związanym z uczącymi się tutaj dziećmi cudzoziemców, ale i również problemom polskich dzieci powracającym e pobytów zagranicznych.

Konferencje nie będą pojedynczymi wydarzeniami, które chcielibyśmy przedstawić mieszkańcom miasta. Pomiędzy nimi chcemy pokazać bardzo wiele spraw przybliżających temat i ideę „otwartego Krakowa”.

 

Autor

jantos

Przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; cały czas pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim (lubię moją pracę ze studentami, oni chyba też ze mną ;) ); jestem członkinią Komisji Historii Medycyny PAN; od 2002 roku jestem radną miasta Krakowa (byłam wiceprzewodniczącą Rady Miasta, przewodniczącą Komisji Kultury). Więcej biograficznych informacji na www.jantos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *